Uslovi garancije

IZJAVA GARANTA

Sonra d.o.o. P.J. Živinice kao davalac garancije izjavljuje sljedeće:

Poštovani kupci,
Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje Sonra d.o.o. uvozi i distribuira i za koje izdaje svoj garantni list.

GARANCIJA VRIJEDI:

 • Garancija vrijedi isključivo uz priloženi original račun i uredno popunjen i ovjeren garantni list od strane prodavca.
 • Garantni rok za bijelu tehniku (frižideri, zamrzivači, mašine za veš, mašine za suđe, električni štednjaci) je 60 mjeseci.
 • Garantni rok za ugradbenu tehniku je 60 mjeseci.
 • Garantni rok za elektroniku (LED TV) je 36 mjeseci.
 • Garantni rok za sve male kućanske aparate i usisivače je 12 mjeseci. Za proizvode ispod 30 KM vrši se zamjena novim, ispravnim proizvodom u roku od 7 dana. Kupac je dužan neispravan proizvod vratiti na mjesto kupovine, odakle će isti preuzeti Sonra d.o.o.

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

 • Ako kupac nema originalan račun i uredno ovjeren i popunjen garantni list.
 • Ako uređaj nije montiran, priključen, korišten ili održavan u skladu sa upustvima za upotrebu.
 • Ako je na uređaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom.
 • Ako je uređaj koji je namijenjen i proizveden za upotrebu u domaćinstvu korišten u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe.
 • Ako je zaštitni pečat na uređaju oštećen.
 • Ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamijenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
 • Ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom listu.
 • Ako se garantni list ne slaže sa stvarnim stanjem ili ako je falsificiran.
 • Ako je uređaj popravljalo lice ili servisni centar koji nije ovlašten od strane firme Sonra d.o.o.
 • Ako su oštećenja nastala zbog požara, neispravnog korištenja ili rukovođenja ili zbog neodgovarajućeg transporta, neispravne instalacije, previsokog napona u mreži zbog montaže ili elektrodistribucije, neuvažavanja normi za bezbjednost električnih aparata, neodgovarajućih izmjena ili adaptacija, vremenskih nepogoda (grom, zemljotres, poplave itd.), uvođenja stranih tijela u unutrašnjost aparata (uključujući insekte, bube itd.)
 • Ako je uređaj pokvaren zbog neadvekvatnosti sistema u koji je uključen.
 • Ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od 220 V (+/- 10%) / 50 Hz.
 • Garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje) i daljinske upravljače.
 • Oštećenja tipa ogrebotine, udari, kidanja, sklapajućih ili fiksnih elemenata, koji nisu otkrivena od strane kupaca u trenutku kupovine, ne čine predmet garancije.
 • Garancija ne vrijedi na panele (kontrolne ploče), dugmadi, ručke i emajlirane površine.
 • Posle isteka garancije, davaoc garancije nema nikakve obaveze.
GARANT SE OBAVEZUJE:
 • Da će preko ovlaštenih servisa otkloniti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova na uređaju za koje garancija ne vrijedi.
 • Da će, ako se popravak ne izvrši u roku od 45 (četrdeset pet) dana od datuma prijave kvara, taj proizvod zamijeniti novim, ispravnim proizvodom istog tipa.
 • Da uređaj odgovara deklarisanim karakteristikama kvalitete, te da će u garantnom roku ispravno raditi uz pravilnu upotrebu prema priloženim tehničkim uputama.
 • Prije nego prijavite kvar provjerite da li je uređaj za koji se prijavljuje kvar još uvijek pod garancijom i da li ste uređaj koristili u skladu sa upustvom za upotrebu.
 • Kupci su dužni platiti uslugu servisu ukoliko je ovlašteni servis izašao na teren i konstatovao da je kvar nastao usljed neadvekatnog korištenja (npr. zbog resetovanja uređaja ili zbog čišćenja filtera i pumpe kod veš mašina i mašina za suđe i sl.).
Veoma je bitno da uređaj koristite u skladu sa upustvima o korištenju jer svi kvarovi koji budu nastali zbog neadvekatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garanta.